Erdészeti gépek, Erdőhasználat - Új műszaki tankönyvek az NymE Erdőmérnöki Karán

Új műszaki tankönyveket mutattak be a 2016-os innoLignum Sopron erdészeti és faipari kiállításon. Az Erdészeti gépek és az Erdőhasználat című köteteket most az Erdő-Mező is bemutatja.

Erdészeti gépek, Erdőhasználat - Új műszaki tankönyvek az NymE Erdőmérnöki Karán

erdohasznalat-cimlap

Erdészeti gépek

Tankönyv; Szaktudás Kiadó Ház Rt., Budapest, 2016. 476 p., 389 ábra

Magyarországon az erdészeti gépesítésről szóló első összefoglaló mű Szepesi László tollából jelent meg a Mezőgazdasági Kiadónál, 1966-ban, „Erdőgazdasági gépek jellemzői és használata” címmel. A gépesítési terület egy részét fogja át „A fahasználat gépei” című könyv, melyet Káldy József írt, és amelyet 1986-ban jelentetett meg az Akadémiai Kiadó. Jelentek meg továbbá a múlt század második felében olyan erdészeti szakkönyvek, amelyekben gépesítéssel foglalkozó fejezetek is helyet kaptak. A témakörnek léteznek továbbá egyetemi jegyzetei, egy-egy részterületet átfogva.

A 2003-ig megjelent könyvek, könyv-részletek gyakorlatilag mindegyike típus-centrikusan tárgyalja az erdészeti gépeket, azaz egy-egy konkrét típus bemutatásán keresztül igyekszik az adott munkaművelet gépesítését megismertetni. Ez a megközelítési mód természetesen a régebbi könyvek megjelenésének időszakában elfogadható volt, mivel az egyes műveletekhez hozzárendelhető típusok száma annyira kevés volt, hogy gyakorlatilag valamennyiről szólt a könyv. 2003-ban jelent meg a Horváth Béla által szerkesztett és szerzőkollektíva (Czupy Imre, Horváth Béla, Major Tamás, Marosvölgyi Béla, Sitkei György) által írt „Erdészeti gépek” című tankönyv, amely szakít a típus-centrikussággal – mivel a géptípusok nagy száma miatt ez már nem volt követhető – helyette a szerkezeti felépítéseken, működési elveken alapuló tárgyalást követi.

Az „Erdészeti gépek” című tankönyv javított, átdolgozott, az elmúlt közel másfél évtized fejlődését is figyelembe vevő, egyes fejezeteknél új ismereteket is közlő, új fejezeteket (Energetikai faültetvények gépei, Precíziós erdőgazdálkodás műszaki háttere) is tartalmazó, kibővült szerzőkollektívával (Fekete Gyula, Horváth Attila László, Neményi Miklós, Vágvölgyi Andrea), összeállított változata a jelen tankönyv. Köszönet illeti a könyv gondos és alapos lektorait – akik Kovács Jenő címzetes egyetemi tanár és Ormos Balázs címzetes egyetemi docens –, továbbá a Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Ház Rt. kollektíváját a könyv gyors és kiváló minőségben történt megjelentetéséért.

 erdgepek-cimlap

Erdőhasználat

Tankönyv; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2016. 390 p., 248 ábra

Az 1872-ben alapított Erdőhasználati tanszék első vezetője, Szécsi Zsigmond 1884-ben jelentette meg az "Az erdőhasználattan kézikönyve" c. munkáját. A fakitermeléssel és az erdei mellékhasználatokkal ilyen átfogóan, teljes körben foglalkozó mű azóta sem került nyomdába. Az egyetemi, szakközépiskolai jegyzetek, a szakmunkásképzés tankönyvei mellett néhány, az erdőhasználat részterületeivel foglalkozó munka képezte a szűkebb szakterület szakirodalmát. Most azonban – egy sikeres pályázat révén – az erdőhasználattant oktatók megírhatták az egyetemen tanított Erdőhasználattan I-II. tananyagát összefoglaló tankönyvet, melyben a gyakorlatban dolgozó kollégák is találnak olyan fejezeteket, melynek oktatására évekkel ezelőtt még nem kerülhetett sor (például a többműveletes gépek célszerű technológiái, a részfás munkarendszer változatai). A kötet szerzői: Horváth Attila László, Major Tamás, Rumpf János (egyben a könyv szerkesztője) és Szakálosné Mátyás Katalin munkáját nagymértékben segítették a lektorok: Horváth Béla professzor és Ormos Balázs c. egyetemi docens.

A könyvkiadó munkatársai közül Wenszky Ágnes felelős szerkesztő önzetlen segítségét kell kiemelnünk. Reméljük, hogy ez az új, átfogó erdőhasználati ismereteket tartalmazó kötet hasznosan segíti majd a hallgatók felkészülését és a gyakorlati szakemberek munkáját. Mindkét tankönyv megjelenését az agráregyetemek Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottságától elnyert pályázati támogatás segítette, köszönet érte.

Prof. Dr. Horváth Béla – Prof. Dr. Rumpf János

(Erdő-Mező Online - www.erdo-mezo.hu)

 erdomezolike