Erdőgazdálkodást érintő SZJA törvény-módosítás

Módosították a személyi jövedelemadóról szóló törvényt, amely módosítás az erdőgazdálkodással kapcsolatos adózási kérdéseket is érinti - hívta fel a figyelmet hivatalos honlapján a Magánerdőkért Egyesület.
Erdőgazdálkodást érintő SZJA törvény-módosítás
A korábbi szövegezés szerint termőföld haszonbérbeadását a következőképpen definiálták adózási szempontból: „a termőföld, illetve halastó magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület-bérbeadás, továbbá erdő művelési ágban nyilvántartott föld hasznosításának a tulajdonos által az erdőbirtokossági társulatban fennálló tagsági viszonya alapján az erdőbirtokossági társulat részére történő átadása.” Az új definíció szerint: 3§ 53. „Termőföld haszonbérbe adása: a termőföld, illetve halastó magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, ellenérték fejében a föld használati jogosultságának mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő átengedése.” Változatlanok maradtak a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályok 1.számú melléklet: 9.4.1. Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. 9.4.2. A magánszemély köteles a 9.4.1 pont szerinti mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik. Az adómentes bevételekről szóló 1. számú melléklet kiegészült a következő, új szabályokkal: „9.8. Az erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályok 9.8.1. Adómentes az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő föld (a továbbiakban: erdőnek minősülő föld) használati jogosultságának átengedése fejében, vagy az erdőnek minősülő földön folytatott társult erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem, ha az erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján – határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosult adóhatóság részére tett kiegészítő nyilatkozata alapján – a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. 9.8.2. A magánszemély köteles a 9.8.1 pont szerinti mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik.” Felhívjuk figyelmüket, hogy kifejezetten a használat ellenértékeként megszerzett jövedelem kaphat adómentességet, amennyiben a szerződés 5 éves fennállásáról kiegészítő nyilatkozatot tesz az adóalany. Értelmezésünk szerint azon tulajdonosi használati megállapodások, ahol a bevétel és költség tulajdoni hányad arányában történő megosztásáról és viseléséről rendelkeznek, nem minősül ellenérték fizetésének. Ezekben az esetekben az adómentességhez a szerződés felek közötti, írásbeli módosítása és ellenérték fizetésében való megegyezés szükséges! Az ellenérték fizetését az erdőgazdálkodó tulajdonostárs vállalja, a tulajdoni hányadát meghaladó tulajdoni rész használatáért. (merdo.hu) erdomezolike