Figyelem! Július 1-ig igényelhető támogatás mezőgazdasági területek erdősítéséhez

erdotelA 79/2013. (V. 7.) MVH közlemény szerint 2013. május 1. – július 1. között nyújtható be támogatási kérelem mezőgazdasági területek erdősítéshez, az erdőtelepítés legfeljebb ötéves ápolásához, valamint legfeljebb 15 éves időtartamra az erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához. A kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, postai úton, az erdőrészlet fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához kell benyújtani.

A különböző földrajzi területeken támogatható célállománytípusokat, a támogatás mértékét, a jövedelempótlás nagyságát, hosszát a 88/2007. (VII. 17.) FVM rendelet mellékletei tartalmazzák. Az első kivitelhez, azaz a telepítés első évi munkálataihoz alap- és kiegészítő támogatás is kérhető, az utóbbiból létesíthető egyebek között a vad- és taposási kár megelőzését célzó kerítés vagy villanypásztor, belvizek elleni bakhát, illetve a 10 foknál lejtősebb területen a talaj védelmét szolgáló padka.

A támogatás igénybevételének feltétele a névre szóló erdőtelepítési engedély, valamint a jövedelempótló támogatási időszakot legalább öt évvel meghaladó földhasználat. További feltétel, hogy az erdőrészlet területe a koronavetülettel együtt elérje az 1 ha-t, vagy – ha más erdőterülettel közvetlenül határos – a 0,5 ha-t. A támogatásra jogosult köteles az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes támogatási időszak alatt gondoskodni, és a művelési ág változását legkésőbb a második kifizetési kérelem évének végéig kezdeményezni, illetőleg a negyedik kifizetési kérelem benyújtási időszakának évében június 30-ig átvezettetni a járási földhivatalnál.

Az első kivitelhez és az azt követő pótlásokhoz kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyag használható, az ötödik év végére pedig el kell érni, hogy a főfaj legalább 2 éves egyedeinek száma elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70 százalékát, illetve védelmi rendeltetésű erdők esetében annak 50 százalékát. Emellett az elegyaránynak meg kell felelni az erdőtelepítési engedély szerinti célállománytípusnak. Az erdőtelepítési első kivitelt legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-ig kell megvalósítani, de az erdőtelepítés a támogatási kérelem benyújtása előtt nem, a támogatási kérelem benyújtása után, a támogatási határozat közléséig pedig csak saját felelősségre kezdhető meg.

Az első kivitel után benyújtott kifizetési kérelemre a támogatás csak akkor fizethető ki, ha a megvalósítást az erdészeti hatóság az Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte, és a támogatásra jogosultat az adott területre erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette. Második évtől a támogatás csak akkor fizethető ki, ha az ingatlan-nyilvántartásban az erdő művelési ág átvezetése az adott kifizetési kérelem benyújtásának évében június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént.

Ismét pályázhatnak azok is, akik mezőgazdasági területükön agrár-erdészeti rendszert valósítanának meg. Áprilisban megjelent ugyanis az erről szóló 70/2013. (IV. 22.) számú MVH közlemény. Eszerint a kérelem benyújtásának ideje 2013-ban május 1-től július 1-ig tart. A támogatás egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő szubvenció, mely kizárólag a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendeletben meghatározott kultúrák telepítése céljából vehető igénybe. A támogatásért hektáronként legalább 100, legfeljebb 150 fa telepítését, illetve fenntartását írja elő a jogszabály, az engedélyezett fajok igazolt származású szaporítóanyagának felhasználásával.

Szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén a fás legelő gyep- és fatelepítés együttes kivitelezésével hozható létre, mely esetben a hektáronkénti támogatás 1.050 eurónak megfelelő forintösszeg (kb. 305 ezer Ft). Meglévő gyepnél a megvalósítás kizárólag fatelepítéssel történhet, ebben az esetben a támogatás 740 euró/hektárnak megfelelő forintösszeg (kb. 215 ezer Ft/ha).

Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre.

A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes kormányhivatal erdészeti igazgatóságához.

(NAK)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?