A Hajdúság rönkhasító bajnokát keresik - Fiskars Hasogató Roadshow a Hajdúsági Expon!

A hosszú hétvégén nem csak a debreceni Farmer-Expo várja a nyugati országrész gazdálkodóit, erdészeit. Hajdúböszörményben ugyanis már zajlik a Hajdúsági Expo, ahol a Fiskars Hasogató Roadshow-ját is megtekinthetik az érdeklődők augusztus 17-én 11 órától 13 óráig.
A Hajdúság rönkhasító bajnokát keresik - Fiskars Hasogató Roadshow a Hajdúsági Expon!
Látogasson el 2013. augusztus 17-én a Hajdúsági Expora (Hajdúböszörmény, Radnóti utca 3.) és nevezzen az izgalmas versenyre, hogy a Öné legyen a legjobbaknak járó ajándékcsomagok egyike, vagy szurkoljon a többiekkel együtt a nézők soraiból! Előzetes regisztráció a 06 1 201-6563-as telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 17óra között, a fiskars@createam.hu e-mail címen vagy a helyszínen. Mutasd meg mit tudsz, szuper nyeremények és nagyszerű hangulat vár rád! fiskars_hasogato VERSENYSZABÁLYZAT - FISKARS HASOGATÓ ROADSHOW "KERESSÜK A HAJDÚSÁG RÖNKHASÍTÓ BAJNOKÁT" 2013. augusztus 13., 13:15 1.      A Verseny szervezője, helyszíne, időtartama, feladat A Verseny Szervezője: A ”Keressük a Hajdúság rönkhasító bajnokát” elnevezésű verseny (”Verseny”) szervezője a Fiskars Brands Finland Oy Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.) (”Szervező”); Lebonyolítója a Createam Reklámügynökség Kft (székhely: 1125 Budapest, Alsó Svábhegyi út 13/b) (”Lebonyolító”). A Verseny helyszíne: Hajdúböszörmény, Radnóti utca 3., II. Hajdúsági Expo Mezőgazdasági Gépkiállítás és Vásár és Magyar Amatőr Traktorhúzó Bajnokság A Verseny időtartama: 2013. augusztus 17. napján 11:00 – 13:00-ig A Verseny feladat: A Szervező által biztosított 5 (öt) db rönk fa legalább 4 hasábra történő hasogatása minimum 3 csapásra, a maximum rendelkezésre álló idő, 1 perc 30 másodperces időtartam alatt a Szervező által biztosított Fiskars X25 hasítófejszéjével. 2.      Részvételi Feltételek 2.1           A Versenyben az a 18. életévét betöltött, a 2.5 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Versenyző”) vehet részt, aki legkésőbb 2013. augusztus 16. napján 12:00 óráig e-mailben a fiskars@createam.hu e-mail címen a Versenyre regisztrál, és ennek során a valós és teljes nevét, telefonszámát és e-mail címét megadja, továbbá a tárgy mezőbe beírja a következő jeligét: „hasogató verseny Hajdúböszörmény”, vagy legkésőbb 2013. augusztus 16. napján 12:00 óráig a 061/201-6563-as alapdíjas telefonszámot munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között felhívja, és teljes valós nevének, telefonszámának és e-mail címének megadásával regisztrál, vagy 2013. augusztus 17. napján 9:00-tól 11:00-ig a Verseny Helyszínén FISKARS sátránál személyesen regisztrál (a továbbiakban együtt: ”Regisztráció”), majd a 2.3 pontban írtak szerint a Versenyen történő részvételre a Szervező által kisorsolásra kerülnek. Egy versenyző csak egy db Regisztrációra lehet jogosult. Azok a Regisztrációk, amelyek a Versenyszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Versenyből automatikusan kizárásra, míg az érvényes Regisztrációk számítógépes rögzítésre kerülnek. 2.2     Az érvényesen regisztráló, és a Szervező által a 2.3 pontban írtak szerint kisorsolt Versenyzők az alábbi feltételekkel vehetnek részt a Versenyen: a cipő orránál elől teljesen zárt, az esetleges sérülések elkerülését a leginkább biztosító cipőt viselnek; a Verseny időtartam alatt nem állnak alkoholos befolyásoltság alatt, vagy bármely más tudatmódosító szer hatása alatt, továbbá elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el és aláírják a Szervező által a Helyszínen biztosított felelősségvállalási nyilatkozatot, valamint a Versenyben történő részvétellel elfogadják a jelen Versenyszabályzatban (”Versenyszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). 2.3           Szervező 2013. augusztus 17. napján 11 óra 00 perckor a Helyszínen véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolás segítségével, háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében kisorsol max. 30 fő Versenyzőt az érvényesen regisztrálók közül, akik jogosultak lehetnek részt venni a Versenyen. A jelen pontban írtak szerint kiválasztott Versenyzők a kisorsolásuk sorrendjében lehetnek jogosultak részt venni a Versenyen. Szervező a sorsoláson tartalék résztvevőket sorsol ki a Regisztrációk közül, amennyiben van annyi Regisztráció. A tartalékversenyzők a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a részvételre, amennyiben a kisorsolt versenyző vagy az előttük álló tartalékversenyző Regisztrációja bármely okból érvénytelen vagy a versenyző vagy az előttük álló tartalékversenyző a Versenyből a regisztrációjával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A sorsoló bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az aláírásukkal hitelesítenek. 2.4           A Versenyző tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező jogosult az alkoholos befolyásoltság fennállását alkoholszonda alkalmazásával ellenőrizni a Helyszínen. 2.5           A Versenyből ki vannak zárva a Fiskars Brands Finland Oy Magyarországi Fióktelepe, a Createam Reklámügynökség, valamint a Verseny szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 2.6           A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Versenyből. 2.7           A Pályázatokat a Versenyszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt teljesítő Versenyző bármely okból nem felel meg a Versenyszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Versenyzőt a Versenyből kizárhatja. 2.8           Egy Versenyző csak egy alkalommal jogosult Pályázatot teljesíteni a Verseny teljes időtartama alatt (azaz csak egy alkalommal jogosult megpróbálni a farönköket a legrövidebb idő alatt négyfelé vágni). 2.9           A Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Versenyzők által regisztrált saját e-mail cím megadásával, vagy a 2.1 pontban megjelölt telefonszámra történő név bediktálással küldenek be a Versenybe. Amennyiben a Versenyző nem saját maga által regisztrált e-mail címet, illetve nem saját előfizetéshez tartozó telefonszámot vesz igénybe, a Versennyel kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 2.10       A Regisztrációval a Versenyző tudomásul veszi, hogy a Versenyhez kapcsolódó technikai infrastruktúra tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 3.      Nyertesek kiválasztása, nyeremények 3.1           Szervező azt a 3 (három) érvényesen Regisztráló és Pályázatot teljesítő Versenyzőt tekinti nyertesnek, akik a legrövidebb idő (hasábszám, perc, másodperc, századmásodperc) alatt teljesítik a 1. pontban írt Verseny feladatot. 3.2           Amennyiben kettő vagy több Versenyző századmásodpercre azonos időtartam alatt teljesíti a Pályázatot, úgy a rönkhasító feladatot ismételten teljesíteniük kell, és, amelyik Versenyző az ismételt Pályázat esetén rövidebb idő alatt (hasábszám, perc, másodperc, századmásodperc) teljesíti a feladatot, Szervező azt a versenyzőt tekinti nyertesnek. 3.3           Amennyiben a nyertes Versenyző pályázata a jelen Versenyszabályzatban meghatározott bármely okból – pl. csalás gyanúja vagy érvénytelen regisztráció miatt – kizárásra kerül vagy a nyeremény átadására azért nem kerül sor, mert a nyertes Versenyző a 3.6 pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, Szervező a 3.1 pontban írtak szerint meghatározott 3 (három) leggyorsabban feladatot teljesítő (perc, másodperc, századmásodperc) Versenyzőt követő leggyorsabban teljesítő Versenyzőt választja nyertesnek (tartaléknyertes). A tartaléknyertesek a feladat teljesítésének gyorsasági sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre a 3.6 pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes regisztrációja és/vagy pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Versenyből a regisztrációjával és/vagy pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a nyereményét a 3.6. pontban foglaltak szerint nem veszi át. 3.4     Nyeremények: 3.4.1   A 3.1 pontban írtak szerint kiválasztott 3 (három) nyertes Versenyző a Pályázatuk teljesítésének időrendi sorrendjében az alábbi nyereményre lehetnek jogosultak (Első helyezett a leggyorsabban teljesítő Versenyző): Első helyezett: egy db, bruttó 45.000,- Ft (azaz negyvenötezer forint) értékű Fiskars ajándékcsomag, mely a helyszínen 2013. augusztus 17-én a verseny eredményhirdetését követően személyesen vehető át. Második helyezett: egy db bruttó 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint) értékű Fiskars ajándékcsomag, mely a helyszínen 2013. augusztus 17-én a verseny eredményhirdetését követően személyesen vehető át. Harmadik helyezett: egy db bruttó 15.000,- Ft értékű Fiskars ajándékcsomag, mely a helyszínen 2013. augusztus 17-én a verseny eredményhirdetését követően személyesen vehető át. (a továbbiakban együtt: ”Főnyeremények”) 3.4.2   Szervező valamennyi, a 2.1 pontban írtak szerint a Helyszínen személyesen és érvényesen regisztrált Versenyző között 2013. augusztus 17. napján a Főnyeremény nyertesit meghatározó eredményhirdetést követően a véletlenszerűség elvének eleget téve kisorolja a Verseny során a Versenyzők által használt Fiskars hasítófejszéket. A jelen pontban írt sorsoláson összesen 3 darab Fiskars fejsze kerül kisorolásra (”Kis nyeremények”). A Szervező a jelen pontban írt kis nyereménysorsoláson összesen 3 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a kis nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes regisztrációja bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Versenyből a regisztrációjával, pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. (Főnyeremények és Kis nyeremények a továbbiakban együtt: ”Nyeremények”). 3.5           Egy Versenyző csak egy db Nyereményre lehet jogosult a Verseny teljes időtartama alatt. A nyeremény harmadik személyre át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. A Verseny első 3 (három) helyezettje a Kis nyeremények sorsolásán nem vesz részt. 3.6           Szervező a Nyeremények átadását kizárólag a Helyszínen tudja biztosítani a jelen pontban írtak szerint. A nyertes Versenyzők a Nyereményeket személyesen vehetik át a Helyszínen a Verseny lezárultát követően haladéktalanul. Amennyiben a nyertes a nevének elhangzását követő 1 (egy) percen belül nem jelentkezik a Szervezőnél, akkor a nyereményére a továbbiakban nem jogosult, és Szervező jogosult a tartalék Versenyzőt beállítani és a nyereményt a részére átadni. 4.              Adózás A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 5.              Adatvédelem 5.1           A jelen Versenyben történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Versenyben részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 5.1.1      nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Versennyel kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 5.1.2      Versenyzőkről és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és 5.1.3      részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Versenyszabályzat minden rendelkezését. 5.2           A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Versenyzőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. címen, vagy a fiskars@fiskars.hu e-mail címen. Ezen kívül a Versenyzőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Versenyző bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője a Fiskars Brands Finland Oy Magyarországi Fióktelepe. Adatkezelési nyilvántartási szám: kérése folyamatban van. Az adatok feldolgozását a Szervező és vagy megbízottja a Createam Reklámügynökség Kft. végzi. 6.              Vegyes rendelkezések 6.1           A Regisztrációk, Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező, Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 6.2          Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely versenyző részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a versenyzőt azonnali hatállyal kizárja a versenyből. 6.3           Ha a versenyző regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy, ha a webes kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 6.4           Szervező kizárja a felelősségét a weboldal, illetve a rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap (rajongói oldal, alkalmazás) nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 6.5           Szervező fenntartja a jogot, hogy a Versenyszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Budapest, 2013. augusztus 13. erdomezolike