Igazgatót keresnek a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola élére

FM Kelet-magyaroszági Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az FM ASzK– Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény tanár munkakörben tagintézmény-vezető (igazgató) (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Igazgatót keresnek a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola élére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 01-től 2020. július 01-ig szól. A munkavégzés helye: Heves megye, 3232 Gyöngyös Mátrafüred, Erdész utca 11. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A tagintézmény vezetője ellátja a tagintézménynek az FM ASzK alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel a tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, a tagintézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a tagintézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a tagintézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. A tagintézmény vezetőjeként felel a tagintézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a tagintézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár-érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: Egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget, vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári végzettséget jelent; Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; Oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat; A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás; /li> Költségvetési intézmény gazdálkodásában való jártasság; Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély; A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret; Büntetlen előélet. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Tangazdaság/tanüzem működtetésével kapcsolatos tapasztalatok; Szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel; Idegennyelv-ismeret. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével; Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata; A megpályázott tagintézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel; 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; /li> Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges; Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja tagintézmény-vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget; Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja. Idegennyelv-ismeret. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 6. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Taskovics Péter főigazgató nyújt, a 06/70/458-2367-es tele1onszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az FM Kelet-magyaroszági Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11605/1/2015, valamint a beosztás megnevezését: tanár munkakörben tagintézmény-vezető. Postai úton, a pályázatnak az FM Kelet-magyaroszági Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11605/1/2015, valamint a beosztás megnevezését: tanár munkakörben tagintézmény-vezető. Személyesen: Taskovics Péter főigazgató, Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A tagintézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat az FM ASzK főigazgatója gyakorolja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmaszk.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. (vadas-matrafured.sulinet.hu) erdomezolike