Erdőfelújításokhoz kapcsolódó talajelőkészítésre keres vállalkozót a NEFAG Zrt.

Tuskókiemelés, tuskóletolás, tuskófúrás, vágástéri hulladék zúzása, mélyforgatás, simítózás, nehéztárcsázás, tereprendezés - ezeknek a feladatoknak az elvégzésére írt ki pályázatot a NEFAG Zrt.
Erdőfelújításokhoz kapcsolódó talajelőkészítésre keres vállalkozót a NEFAG Zrt.
A NEFAG Zrt. (5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.) nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tartalommal: 1. Az ajánlatkérő adatai: NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NEFAG Zrt.) Címe: 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71. Cégjegyzék száma: Cg. 16-10-001563 Adószáma: 11266369-2-16 KSH száma: 11266369-0210-114-16 Bankszámla száma: MKB Bank Zrt. 10300002-45412156-00003285 Képviseletében eljár: Dégi Zoltán vezérigazgató Telefon: 06/56 512-110 Fax: 06/56 512-120 2. A ajánlattétel tárgya, mennyisége: Az ajánlattétel tárgya: a Társaság Szolnoki Erdészetének homokos és kötött talajú területein végrehajtandó erdőfelújításokhoz kapcsolódó teljes-talajelőkészítési feladatok. Az ajánlatételi feladatok leírása, mennyisége: Tuskókiemelés: Minden 5 cm feletti átmérőjű tuskó kiemelendő. (kötött talajon 27 ha, homok talajon 14 ha) Tuskóletolás: A kiemelt tuskók letolása egymástól legalább 80 m-re lévő tuskósorokba. (kötött talajon 27 ha, homok talajon 14 ha) Tuskófúrás: Minden 5 cm feletti átmérőjű tuskó kifúrása, a területen tuskóprizma kialakítása tilos (Kötött talajon 90 ha). Vágástéri hulladék zúzása: A véghasználatok után a megrendelő megbízottjának utasítása szerint. A területen vágástéri hulladék nem maradhat (18 ha). Mélyforgatás: Legalább 60 cm mélységben, legfeljebb 50 cm fogásszélességgel. A területen műveletlen terület nem maradhat ( kötött talajon 117, homok talajon 14 ha ha). Simítózás, nehéztárcsázás: A mélyforgatás után, a talajállapotától függően, a megrendelő megbízottjának utasítása szerint (kötött talajon 117 ha, homok talajon 14 ha), Tereprendezés: Régi tuskósorok széttolása, egyéb terepegyengetés. (kötött talajon 90 óra) 3. Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 4. A szerződés időtartama: 2016. 04.20.-2017.02.28. 5. Kizáró okok: Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, - a szolgáltatás nyújtásához az előírt engedéllyel, jogosítvánnyal rendelkezik, - nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége, 6. Alkalmassági követelmények: Az ajánlathoz csatolni kell: - a vállalkozás bemutatása, 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány - a munkák elvégzésére rendelkezésére álló termelőeszközök felsorolása - referenciamunkák, referenciahelyek felsorolása (A NEFAG Zrt.-vel 2015 évben szerződéses kapcsolatban lévő ajánlattevőnek a mellékletek nem kötelezőek.) 7. Hiánypótlás lehetősége: Hiánypótlás lehetséges. 8. Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere: - A legkedvezőbb ajánlat. - A rendelkezésre álló géppark kapacitása. 9. Az ajánlat benyújtásának módja,az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának címe: Az ajánlat benyújtásának módja: írásos ajánlat, zárt borítékban a „Szerződési ajánlat erdőfelújítási munkákra” megjelölés feltüntetésével, postai kézbesítéssel. Az ajánlattételi határidő (az ajánlatok felbontásának határideje): 2016. 04. 11. Az ajánlat benyújtásának címe: NEFAG Zrt. 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71. 10. Az ajánlattevők értesítése az ajánlattétel eredményéről: Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket az ajánlatok felbontásától számított 5 (öt) munkanapon belül értesíti. 11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. 04.20. 12. Kiegészítő tájékoztatás: Kiegészítő tájékoztatás kérhető Sebők Miklós erdőgazdálkodási vezetőtől a 06-20/9366-364 telefonszámon. 13. Ajánlati kötöttség: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig az ajánlatához kötve van. 14. Az ajánlatkérő az ajánlatok beérkezését és értékelését követően jogosult a nyílt ajánlat tételi felhívásra irányuló eljárást eredménytelennek nyilvánítani. Az ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Az ajánlati dokumentáció készítésével felmerülő költségek az ajánlattevőt terhelik. 15. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2016. 03.22. (NEFAG Zrt.) erdomezolike