Az erdei közjóléti pályázat összefoglalója

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése (VP4-8.5.2-17) című pályázat összefoglalója.
Az erdei közjóléti pályázat összefoglalója
A pályázat célja a magyar erdők közjóléti, turisztikai szerepének fejlesztése annak érdekében, hogy minél több erdőlátogató vehesse igénybe ezeket az ingyenes lehetőségeket. 1. Mihez igényelhető a támogatás 1.1. Erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése - Kisebb közjóléti berendezés-együttes (rövid pihenésre szolgál) 1.2. Erdei kirándulóhely és településkörnyéki kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése - Többfunkciós közjóléti berendezés együttes (huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgál) 2. Ki igényelheti a támogatást A jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó. (A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.) 3. A támogatás A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 3.1. Egy-egy beruházás maximálisan elszámolható összköltsége - Erdei pihenőhely esetén legfeljebb 32 500 eurónak megfelelő forint összeg.- Erdei kirándulóhely esetén legfeljebb 260 000 eurónak megfelelő forint összeg. 3.2. A támogatás mértéke A beruházások maximálisan elszámolható összköltségének 80%-a, non-profit szervezetek esetében 90%-a. 3.3. Az igényelhető előleg A támogatott beruházások esetében az igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások 50 %-a. 3.4. Önerő A támogatást igénylőnek azt, hogy az az önerő rendelkezésre áll a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal, majd legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előleg igénylését is) – természetes személy kivételével – meghatározott módon és formában kell igazolnia. Ha a kedvezményezett természetes személy, elég nyilatkozni arról, hogy az önerő rendelkezésére áll. 3.5. Az elszámolhatóság néhány fontosabb feltétele - A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. - A támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át. - A támogatást igénylő - az egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles az első kifizetési igénylést benyújtani, melyben a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadásoknak legalább 10%-át kitevő összeggel köteles elszámolni. - A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a támogatást igénylő nem nyújtja be – amennyiben ezek szükségesek - a kifizető ügynökséghez valamennyi a projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős engedélyt. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden a projekt megvalósítása szempontjából fontos jogerős engedélyt az utolsó kifizetési igénylés benyújtását követő 6 hónapon belül be kell nyújtani. 3.6. Elszámolható költségek - A támogatott beruházások költségei, - Kilátó létesítése esetén a kilátóhoz kapcsolódó beruházási költség az összköltség maximum 30%-a lehet. - Az támogatott beruházás megvalósításához kapcsolódó általános költségek, például tervezési és hatósági eljárási díjak (beleérve: közjóléti létesítési engedélyezési terv, közjóléti kivitelei terv is), közbeszerzéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek. - Ingatlan építése, vagy fejlesztése kapcsán felmerülő költség. - A fejlesztéshez szükséges földterület vásárlás az elszámolható költség. 3.7. Az elszámolható költségek aránya Az összes elszámolható költségre vetítve az egyes költsége maximális mértéke - Általános költségek: 5% (Ide tartozik a projekt előkészítés, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment.) - Kapcsolódó infrastruktúra költségei: 15% (Parkoló kialakítás, bővítés, kommunális közmű.) - Kilátóhoz kapcsolódó beruházás költségei: 30% erdo_pad_kozjoleti_berendezes 4. A támogatás elnyerésének feltételei - A támogatási kérelem elkészítésekor be kell tartani az erdészeti létesítményekre vonatkozó szabályokat. - A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek rendelkeznie kell az erdészeti hatóság jogerős engedélyező határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Tervvel. 4.1. A támogatott közjóléti létesítmény típusok 4.1.1. Erdei pihenőhely Ezen belül: 1. erdei pihenőhely vagy, 2. forrás vagy, 3. emlékhely kialakítása vagy továbbfejlesztése. A beruházások alap vagy közepes közjóléti berendezés tartalommal (szinttel) valósítandók meg. 4.1.2. Erdei kirándulóhely és településkörnyéki kirándulóhely Ezen belül: 1. erdei kirándulóhely vagy, 2. kilátó vagy, 3. erdei tanösvény vagy, 4. erdei tornapálya vagy, 5. erdei játszóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése. A beruházások alap, közepes, emelt vagy az emelt közjóléti berendezés tartalmon túlmutató berendezés tartalommal (szinttel) valósítandók meg. 4.2. Mi az a minimális berendezés amit, meg kell építeni A pályázati felhívás 4. számú melléklete részletesen meghatározza a különböző létesítmény típusok esetében (szintenként) mi az a minimálisan megépítendő, elhelyezendő berendezés, amit a támogatás igénylőjének meg kell valósítani. Például - Forrás esetében alap szinten 1 db forrásfoglalást kell építeni és 1 db padot kell elhelyezni, míg közepes szinten 1 db forrásfoglalást kell építeni, el kell helyezni 2 db padot, 2 db erdei bútorgarnitúrát, 1 db erdei játszószert, 1 db interaktív tájékoztató táblát továbbá 1 db tűzrakóhelyet [amennyiben ezt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtási rendelete (153/2009. (XI.13.) FVM rendelet, a továbbiakban: Rendelet) engedi.] - Erdei játszóhely estében alap szinten el kell helyezni 1 db erdei bútorgarnitúrát, 2 db erdei játszószert, 2 db padot és 1 db interaktív tájékoztató táblát. Közepes szinten telepíteni kell 2 db erdei bútorgarnitúrát, 6 db erdei játszószert (ebből 3 db interaktív), 1 db illemhelyet, 5 db kerékpártámaszt (amennyiben kerékpárral nem közelíthető meg az erdei játszóhely, kerékpártámasz nem kell), 2 db padot és 1 db interaktív tájékoztató táblát. Emelt szint megvalósítása esetében 4 db erdei bútorgarnitúrát, 8 db erdei játszószert (ebből 4 db interaktív), 1 db illemhelyet, 10 db kerékpártámaszt (kerékpárral nem megközelíthető hely esetében nem kell), 4 db padot és 2 db interaktív tájékoztató táblát. Az emelt szintet is meghaladó szintű erdei játszóhely megvalósításához el kell helyezni az emelt szinthez előírt eszközöket valamint bútorokat, és ezeken felül még további, egyedi engedéllyel rendelkező berendezéseket is. 5. A beruházásokkal szemben támasztott műszaki és szakmai elvárások - A tervezett beruházás költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. - A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni. - Meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF-ben (ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz) foglalt egyéb feltételeknek. - Engedély- vagy bejelentésköteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. - Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén elég az illetékes építésügyi hatósági nyilatkozata arról, hogy az építés nem engedélyköteles (az építészeti-műszaki tervdokumentációt szükséges csatolni). - Amennyiben vízjogi engedélyköteles a beruházás, úgy a támogatási kérelemhez legalább a vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolását, továbbá a hatósághoz benyújtott építészeti - műszaki tervdokumentáció csatolni kell. 6. A beruházás időtartama 6.1. A beruházás megkezdése A támogatást igénylő a beruházás megvalósítását a támogatási kérelem benyújtást követő napon saját felelősségére kezdheti meg. (A beruházás megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére, nem jelent előnyt annak elbírálása során, és nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.) A beruházás részét képező közjóléti létesítmény létrehozásához, fejlesztéséhez kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál. 6.2. A végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam A beruházás fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek szerint teljesült. A projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyiken az utolsó támogatott tevékenységet befejezik. 6.3. A projekt területi korlátozása A beruházás kizárólag akkor támogatható, ha az az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőrészlet területén, vagy az Adattárban - tisztásként, - terméketlen területként, - erdei farakodó és készletező helyként, - erdészeti létesítményhez tartozó területként, - erdei vízfolyás, erdei tóként, - nyiladékként, - cserjésként vagy - erdészeti kutatóhelyként nyilvántartott egyéb részlet területén valósul meg. 7. Fenntartási kötelezettség A támogatást elnyerő köteles a közjóléti berendezéseket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, térítésmentes látogatást biztosítva és a meghatározott szakmai követelményeknek megfelelő állapotban fenntartani. Köteles továbbá biztosítani a fenntartási időszak alatt a létesítmények megközelíthetőségét és környezetének rendezettségét. 8. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja A támogatási kérelmet kizárólag az ügyfélkapun keresztül, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani, 2017. május 31. és 2019. március 29. között. (A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.) A benyújtási időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra: - 2017. július 31. - 2017. október 31. - 2018. január 31. - 2018. április 30. - 2018. július 31. - 2018. október 31. - 2019. január 31. - 2019. március 29. gizella_kiralyne_kilato_10 9. Benyújtandó dokumentumok A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. 9.1. A támogatási kérelemhez kell csatolni: - Az erdészeti hatóság közjóléti berendezés megvalósítását engedélyező jogerős határozatának másolatát. - Építési engedélyköteles beruházás esetén: az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt (ennek hiányában az igazolását az építésügyi eljárás megindításáról), építési-műszaki dokumentációt, a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével ellátott erdészeti közjóléti berendezés létesítési engedélyezési tervet. - Nem építési engedélyköteles beruházás esetén: az építésügyi hatóság eredeti nyilatkozatát arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles, és a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével ellátott erdészeti közjóléti berendezés létesítési engedélyezési tervet. - Vízjogi engedélyköteles beruházás esetén: az engedélyezési eljáráshoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció, és az engedélyezési eljárás megindításának igazoló dokumentumot. - Az ÉNGY-ben (Építési normagyűjtemény) nem szereplő tételekre: kiadási tételekre vonatkozóan három darab árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását. A projekt pénzügyi költségvetését. A nyilatkozatot az önerőről. 9.2. A kifizetési kérelmekhez csatolandó dokumentumok: 9.2.1. Az első kifizetési igénylés mellé kell csatolni: - Építési engedélyhez kötött létesítmény esetében az építésügyi hatóság jogerős, az építést engedélyező határozatának másolatát. - Forrásfoglalás esetében a vízügyi hatóság jogerős vízjogi létesítési engedélyének másolatát. 9.2.2. A záró kifizetés igénylés mellé szükséges csatolni: - Építési engedélyhez kötött létesítmény esetében az építésügyi hatóság jogerős használatbavételi engedélyének másolatát, a megvalósított létesítmények közjóléti nyilvántartásba vételét tartalmazó erdészeti hatósági bizonyítvány másolatát és forrásfoglalás esetén a vízjogi üzemeltetési engedély másolatát. - Erdei játszószer és erdei tornaszer esetében a kijelölt megfelelőség értékelő szervezet által kiadott minősítés másolatát. A tevékenységre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető. A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőig nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljes körű, így fontos, hogy a kérelem benyújtása előtt feltétlen olvassa el a pályázati felhívást és a kapcsolódó dokumentumokat. A teljes pályázati felhívás és a kapcsolódó mellékletek az alábbi linken érhetők el. (NAK) erdomezolike