Pechtol János levele a hivatásos vadászokhoz a szolgálati igazolvány és jelvény cseréjéről

A részletes tájékoztatót az indokolta,hogy több megyei szervezet részéről felmerült az igény, hogy a rendészeti feladatokat ellátó hivatásos vadászok részére előírt szolgálati igazolvány és jelvény cseréjével, valamint képzésükkel és vizsgáztatásukkal kapcsolatban részletesebb tájékoztató anyagot küldjenek ki.
Pechtol János levele a hivatásos vadászokhoz a szolgálati igazolvány és jelvény cseréjéről
Tisztelt Hivatásos vadász Kolléga! Az alábbi levelet Pechtol János, az OMVK Főtitkára és Dr Székely István az OMVK jogtanácsosa tették közzé azzal, hogy annak tartalmát a megyékben szolgálati feladatokat ellátó Hivatásos Vadász Kollégákkal ismertessük. A részletes tájékoztatót az indokolta,hogy több megyei (területi) szervezet (így Somogy megye) részéről felmerült az igény, hogy a rendészeti feladatokat ellátó hivatásos vadászok részére előírt szolgálati igazolvány és jelvény cseréjével, valamint képzésükkel és vizsgáztatásukkal kapcsolatban részletesebb, olyan tájékoztató anyagot küldjünk ki, amelyben nem csupán a jogszabályokra hivatkozunk, hanem rögzítjük a követendő eljárási cselekményeket, illetve amelyhez mellékeljük az e cselekmények során felhasználandó nyomtatványokat is. E kéréseknek eleget téve – az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztályával egyeztetve és egyetértésben – az alábbi tájékoztatót adjuk: 1.    A hivatásos vadászok szolgálati igazolványa és jelvénye, valamint e személyek nyilvántartása Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. Törvény a hivatásos vadászokat is e körbe sorolta. E személyek részére a jogszabály 8. § (1) bekezdése értelmében – igazgatási-szolgáltatási díj ellenében – a szolgálati igazolványt, valamint a szolgálati jelvényt a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti szolgálata állítja ki a munkáltató kezdeményezésére. Abban az esetben, ha e személynek a jogviszonya a törvényben meghatározott okból megszűnik, a munkáltató köteles a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt bevonni és a rendőrhatóságnak azokat – a jogviszony megszüntetésére vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg – megküldeni. A kiadott szolgálati igazolványról, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvényről a rendőrhatóság nyilvántartást vezet. a)    A szolgálati igazolvány és a jelvény megszerzését a munkáltatónak, a már alkalmazásban álló hivatásos vadászok esetében, 2013. május 1-jéig kell az előírt formanyomtatvány felhasználásával kezdeményeznie, melyet jelen tájékoztatónk 1. számú mellékleteként csatolunk. A fentiekben írt május 1-jei határidővel kapcsolatban azonban ajánlásként felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2013. május 2-től már nem lesznek érvényesek a régi igazolványok és jelvények, tehát a tevékenység jogszerű végzésére sem jogosítanak majd fel. Ugyanakkor viszont a rendőrhatóságnál is lehet számítani arra, hogy jelentősebb időt vesz igénybe az új igazolvány, illetve jelvény elkészülte, ezért javasoljuk, hogy a kérelmeket az előírt formanyomtatványon már lehetőleg április 1-jéig nyújtsák be a munkáltatók, hogy a hivatásos vadász munkavégzése az ügyintézési idő miatt, lehetőleg ne sérüljön. b)    Abban az esetben, ha a hivatásos vadász személyi, vagy alkalmazási körülményeiben olyan változás történik (pl. munkáltató megváltozása, személyazonosságot igazoló okmány típusának, vagy számának megváltozása), úgy kezdeményezni kell a már meglévő igazolvány, vagy jelvény, avagy esetleg mindkettő cseréjét a rendőrhatóságnál. Ugyanígy kérni kell a cserét abban az esetben is, ha a szolgálati igazolvány, vagy jelvény megrongálódik. E kérelmek formanyomtatványát a jelen tájékoztatónk 2., 3. 4. számú mellékleteként csatoljuk, mely okiratokat szintén a kérelmet benyújtó munkáltató írja alá. A fentiekben írtakon túl a lakcímváltozás is bejelentendő adat, ennek változása azonban nem igényli az igazolvány és jelvény cseréjét. A lakcímet a rendőrhatóság, mint kötelezően nyilvántartandó adatot kezeli, annak megváltozását a nyilvántartáson át kell vezetnie, de ez önmagában nem indokolja tehát az igazolvány vagy jelvény cseréjének szükségességét. c)    Amennyiben akár az igazolvány, akár a jelvény, vagy mindkettő elveszett, úgy ezeknek pótlását kell kérni – szintén a munkáltató által kezdeményezve – a jelen tájékoztatóhoz csatolt 5., 6. és 7. számú melléklet felhasználásával. A fentiekben részletesen írt kezdeményezésekre nyilvánvalóan csak akkor kerül sor, ha a hivatásos vadász már alkalmazásban áll, mert ez esetben tud a munkáltatója a kezdeményezésnek eleget tenni. E kezdeményezésekhez minden esetben csatolni kell a hivatásos vadász által kiváltott hatósági erkölcsi bizonyítványt, amelyet a postán beszerzett űrlap kitöltése segítségével tud igényelni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szolgálati igazolvány és jelvény kiadásának kezdeményezését a munkáltató székhelye szerinti rendőrhatóságnál kell kezdeményezni. Ennek annyiban van jelentősége, hogy a székhely általában az elnök, a képviseletre jogosult lakcíméhez igazodik és nem a vadászterülethez, előfordulhat, hogy a székhely a vadászterülethez képest más megye területén van. 2.    Jelen tájékoztatónkhoz 8. számú mellékletként – segítő jelleggel – csatoljuk a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti szolgálatainak címét, elérhetőségét és ügyfélfogadási rendjét. 3.    A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a fent hivatkozott törvényben foglalt felhatalmazás alapján rendelkezik a rendészeti feladatokat ellátó személyek, és így a hivatásos vadászok képzéséről és vizsgáztatásáról. A képzésről és a vizsgáztatásról, mint vizsgaszervező, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKTF) gondoskodik. A BM OKTF gondoskodik -    a képzéshez szükséges oktatókról -    a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről -    az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról -    a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről. A jogszabály kétféle képzést rendszeresít. Első esetben minden hivatásos vadásznak 40 órás időtartamú képzésben kell részt vennie, melynek 60 %-a elméleti 40 %-a gyakorlati részből áll, a vizsgára a tervek szerint az utolsó képzési napon kerül sor. Az elképzelések szerint e 40 órás képzésre, napi 8 órás időtartamban, folyamatosan kerül sor. a) A már alkalmazásban álló hivatásos vadászoknak ezen – nevezzük alapképzésnek – képzésben 2014. január 1-jéig kell részt venniük és vizsgát tenniük. Tekintettel arra, hogy a szolgálati igazolványt és jelvényt 2013. május 1-jéig tudják a már alkalmazásban álló hivatásos vadászok megigényelni, esetükben az igénylésnek nem előfeltétele a képzésen való részvétel és a vizsga letétele, miután erre a jogszabály számukra 2014. január 1-jéig még 8 hónapi időtartamot biztosít. b) Más a helyzet azon személyek esetében, akik hivatásos vadászként kívánnak elhelyezkedni, azonban még nem állnak foglalkoztatásban. E személyeknek először részt kell venniük a képzésen, és sikeres vizsgát kell tenniük, majd ezt követően elhelyezkedve valamely vadászatra jogosultnál, kezdeményezhetik a szolgálati igazolvány és jelvény megszerzését. A fentieket azért tartjuk szükségesnek rögzíteni, mert feltehetőleg az előírások téves értelmezésével olyan álláspontról is tájékoztattak bennünket, mely szerint a már alkalmazásban álló hivatásos vadásznak sem fogják kiadni a szolgálati igazolványt és jelvényt mindaddig, míg az alapképzésben nem vett részt és a vizsga letételét nem igazolja. Ez téves álláspont. A már alkalmazásban lévő hivatásos vadászoknál a jogalkotó ilyen korlátozást nem írt elő. Az előzőekben írt képzés és vizsga eredményes elvégzését és letételét követően az érintettek 5 év múlva kötelesek – a jelenlegi jogszabályok értelmében – kiegészítő képzésen részt venni, amelynek időtartama 16 óra, melyből 40 % elmélet és 60 % gyakorlat. d)    A képzésre (kiegészítő képzésre) az érintettnek a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 1. mellékletében szereplő „Jelentkezési lap” kitöltésével és aláírásával lehet jelentkezni, mely jelentkezési lapot kell megküldeniük postai úton, vagy elektronikusan a BM OKTF-nek. A jelentkezési lapot jelent tájékoztatóhoz 9. számú mellékletként csatoljuk. E jelentkezési lapot tehát a képzésben részt venni kívánó hivatásos vadász tölti ki és írja alá és nem a munkáltató (foglalkoztató). A jelentkezési lapot a BM OKTF nyilvántartásba veszi és a jelentkezőt a képzés időpontjáról és helyéről a képzést megelőzően legalább 15 nappal írásban, vagy elektronikus úton tájékoztatja. A képzés megkezdésének feltétele, hogy -    a hivatásos vadász a rá vonatkozó jogszabályban előírt képesítési feltételekkel rendelkezzen -    a képzés és vizsga díját a vizsgaszervezőnek a megadott számlaszámra megfizesse és -    a befizetést igazoló bizonylat másolatát, vagy annak igazolását megküldje a vizsgaszervezőnek a képzés megkezdését megelőző 5. napig. A hivatásos vadász által fizetendő díj tartalmazza a képzés díját és az oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokat is. A képzés díját, valamint a külön fizetendő vizsgadíjat a vizsgaszervező BM OKTF a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 25 %-ában, illetve 5 %-ában határozza meg, mely összeg nagyságrendje – tudomásunk szerint – 10-20 ezer Ft között van. 4.    A rendészeti feladatokat ellátó személyek és így a hivatásos vadászok szolgálati igazolványának és szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról a 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet rendelkezik. E jogszabály 1. §-a megállapítja, hogy a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény kiadása, valamint cseréje esetén a hivatásos vadász munkáltatójának – a jelen tájékoztatóhoz csatolt 10. számú mellékletben meghatározott – díjat kell megfizetni az ügyben eljáró megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság számlájára, a Magyar Államkincstárnál vezetett és e tájékoztató 11. számú mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlára. 5.    Jelen tájékoztatónk teljes körűsége érdekében ezúton rögzítjük, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság a fentiekben írt dokumentumokat és információkat a rendőrség hivatalos honlapjára feltette, melyek a következők: A nyomtatványok (kérelmek, nyilatkozatok) elérhetősége: http://www.police.hu/nyomtatványok/refesz Tájékoztató és a területi szervek ügyfélfogadás rendjéről készült kimutatás elérhetősége: http://www.police.hu/hirdetmenyek/igrend Intelligens elektronikus űrlap: http://www.police.hu/eugyint/rendfelszemeui Kérjük a T. Hivatásos Vadász Kollégákat jelen levél részletes áttanulmányozására, egyben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen levél tartalmát egyeztessék munkáltatójukkal, hiszen az első lépést (az új szolgálati igazolvány és jelvény kiadását a hivatásos vadász részére) a munkáltató (vadászatra jogosult) kell, hogy megtegye!! A felmerülő egyéb információkért keressék a területileg illetékes rendőrhatóságot, illetve www.police.hu, valamint a www.omvk-somogy.hu honlapokat! Kaposvár 2013-02-01 Vadászüdvözlettel: Dr Varga Gyula Hivatásos Vadász Alelnök h. (omvk-somogy.hu) erdomezolike