Az erdészeti csemetekertek géptámogatásának részletei

1 milliárd forintos keretösszeggel hirdették meg a gépek és eszközök támogatását az erdészeti szaporítóanyag termeléshez kapcsolódhat. A csemetekertesek 50 százalékos állami támogatásra pályázhatnak 50 millió forintig. Rég várt támogatás ez az ágazatban.A részletekről az Agrárközösség számolt be Török zoltán pályázati szakértő segítségével.
Az erdészeti csemetekertek géptámogatásának részletei
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 milliárd Ft.
A támogatott projektek várható száma: 100 -150 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: Az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges, az alábbi gépek, eszközök beszerzése (4. melléklet):
 • Traktorok – Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható.
 • Targoncák
 • Terület-előkészítés gépei
 • Talaj-előkészítés gépei
 • Növényvédelem gépei
 • Szaporítóanyag-termesztés gépei
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 •  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • projekt-előkészítés,
  • projekt-menedzsment,
  • a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlása.
Nem támogatható tevékenységek
 • építéssel járó tevékenységek;
 • a quad kategóriába sorolt járművek beszerzése;
 • azon gépek, eszközök beszerzése, amelyek nem szerepelnek a 4. számú mellékletben
 • eeszt_horvatorszag_2cl

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, amennyiben igazolják, hogy: a) kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének TERA kérelme alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.
Ha a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a  „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő művelt-, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással.
 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a NÉBIH által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet.
 • Ha a számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, anyakecske, akkor a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell figyelembe venni.
 • Egyéb állatfajok esetében az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni.
 • ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre.
b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Műszaki szakmai elvárások
 • Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag erdészeti szaporítóanyag-termesztést szolgáló projektekhez nyújtható.
 • Gépberuházás esetén új, első üzembe helyezésű, a kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
eeszt_horvatorszag_15

Egyéb elvárások

 Létszámtartásra és létszámbővítésre vonatkozó kötelezettségek:
 • Amennyiben a Kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.
 • Az új foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalást a bázislétszámon felül kell teljesíteni. Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló.
 Szélfogó fasor telepítésére vagy fenntartására vonatkozó elvárások: Abban az esetben jogosult többletpontra a támogatást igénylő, amennyiben; a) a csemetekert egybefüggő területe eléri az 1,0 hektárt, amelyen belül a fasor legalább 5,0 méter széles és legalább 100 méter hosszú; b) a fasorban egymástól legfeljebb 6,0 méter tőtávolságra, legalább 2 sorban helyezkednek el a telepített faegyedek. A fasor telepítéséhez legalább 120 cm nagyságú csemetét, vagy gyökeres dugványt kell alkalmazni; c) a szélső fáktól legfeljebb 1,0 méter távolságra a fasor mindkét szélén cserjékből kialakított legalább 1-1 méter széles sáv van kialakítva. A cserjetövek legfeljebb 0,5 méter távolságban helyezkedhetnek el egymástól, a fasor mindkét szélén legalább 2 cserjesor telepítése vagy megléte szükséges;

Fenntartási kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig,

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

augusztus 24. – 2021. július 12.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 50 millió Ft. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár. Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. eeszt_horvatorszag_9

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: a) Eszközbeszerzések b) Általános költségek c) Immateriális javak beszerzése
Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. b és c) pont) 24 ebből: · közbeszerzési eljárások lefolytatása · tájékoztatás, nyilvánosság · könyvvizsgálat · projektmenedzsment      5%: 1% 0,5% 0,5% 2,5%
További részletekért látogassa meg az Agrárközösség honlapját >>> (Agrárközösség)