Erdőpedagógia, fás biomassza, agroerdészet, vadgazdálkodás – Szakirányú továbbképzések a Soproni Egyetemen

erdomernoki_karTöbb szakirányú továbbképzést is indít a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara a 2018/2019. tanév őszi szemeszterében. Erdőpedagógiai szakmérnök illetve szakvezető, Fásbiomassza-termesztési, agroerdészeti szakmérnök, Természetiörökség-védelmi szakmérnök illetve szaktanácsadó és Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök illetve szakirányító.

ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Jelentkezés

 • határideje: 2018. augusztus 15.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ és a végzettséget igazoló oklevél másolatát kérjük eljuttani az emk-dekani@uni-sopron.hu címre.

A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az ésszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

Az induló szakirányú továbbképzési szakok és a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Mesterszint)
  Felvétel feltétele: mesterképzésben szerzett erdőmérnöki végzettség vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett egyetemi szintű erdőmérnöki végzettség.
 • ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Alapszint)
  Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett vadgazda- vagy természetvédelmi mérnöki végzettség vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett főiskolai szintű vadgazda- vagy természetvédelmi mérnöki végzettség.
 • ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKVEZETŐ
  Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett bármely pedagógiai végzettség vagy bármely más felsőfokú diploma.

nyme_legi
A képzés

 • célja, hogy új, komplex szemlélettel mutassa be az erdő természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális értékeit, az erdő és az ember viszonyát, továbbá módszertani segítséget adjon a diákok környezeti neveléséhez. Az erdő szerepének, jelentőségének és mindennapi életünkben betöltött helyének bemutatásával segítse a pedagógusok munkáját, hogy olyan képet tárhassanak diákjaik elé az erdőről, amely hozzásegíti őket a realitásokon alapuló, ésszerű és környezettudatos szemlélet kialakításához.
 • szintje: szakirányú továbbképzés, szakmérnöki továbbképzés
 • formája: levelező tagozat
 • időtartama: három félév, szemeszterenként kétszer egy hét konzultáció, amely összesen 180 óra előadást és gyakorlati foglalkozást jelent. szervezése: a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, évközi jegyek megszerzéséből, a kollokviumok letételéből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

A Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Hallgatói Követelményrendszer, valamint a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban részletezettek alapján kerülhet sor korábbi képzésben szerzett ismeretek beszámítására.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 90 000 Ft/félév
Szakfelelős intézet: Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Szakfelelős: Dr. Jáger László egyetemi docens, intézetigazgató
További információ: 99-518-139; uzemtan@uni-sopron.hu

Bővebben >>>

FÁS BIOMASSZA TERMESZTÉSI, AGROERDÉSZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Jelentkezés

 • határideje: 2018. augusztus 15.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ és a végzettséget igazoló oklevél másolatát kérjük eljuttatni az emk-dekani@uni-sopron.hu címre.

Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. A felvétel feltételeként alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek, képzési ágak vagy alapképzési szakok megnevezése, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül: agrár képzési területen legalább alapszintű képzésben szerzett mérnöki végzettség
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 3 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • Kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek:
  • A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök képes önálló ökológiai és ökonómiai szemléletű biomassza termesztésre és agroerdészeti termesztési rendszerek létrehozására, annak fenntartására, korszerű technológiák alkalmazására;
  • A megszerzett ismeretek birtokában képes a biomassza termesztés szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható módon történő megvalósítására;
  • A szakmérnök megismeri a legfontosabb növény- és állatfajok növénytermesztési és állattenyésztési technológiáit, növényvédelmét, állategészségügyi vonatkozásait;
  • Ismereteket szerez a nem faanyag alapú termékek termesztéséről/előállításáról, a mezővédő és part menti/ártéri erdősávok ökológiai szerepéről az agroerdészetben;
  • A szakmérnök megismeri a fás szárú ültetvényekben megtermelt faanyag hasznosításának, megújuló bioenergetikai fás-, és lágyszárú biomassza előkezelésének és energetikai felhasználásának technológiai megoldásait, géprendszereit;
  • Korszerű ismereteket szerez a fahasználat munkaszervezési rendszereit, infrastruktúráit és eszközeit illetően, beleértve a fahasználat végrehajtását, munkabiztonságot, faanyaghasznosítást, és azok géprendszereit;
  • A szakmérnök ismeretei birtokában képes a fás biomassza termesztés és agroerdészeti rendszerekben működő gazdálkodás pénzügyi keretfeltételeit megtervezni, gazdaságossági számításokat elvégezni, pénzügyi modelleket készíteni.
 • Személyes adottságok, készségek:
  • Felelősségtudat, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság;
  • Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság;
  • Kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság.
 • A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
  • A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök korszerű tudással felvértezve alkalmas a fás biomassza termesztés és agroerdészeti rendszer kialakítására, működtetésére;
  • Alkalmas a biomassza termesztés szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására, ágazati kapcsolatainak összehangolására.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév

Szakfelelős intézet: Környezet- és Földtudományi Intézet

Szakfelelős: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

Bővebben >>>

TERMÉSZETIÖRÖKSÉG-VÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Jelentkezés

 • határideje: 2018. augusztus 15.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ és a végzettséget igazoló oklevél másolatát kérjük eljuttani az emk-dekani@uni-sopron.hu címre.

A képzés időtartama:

 • Két félév
 • Félévente három hét tanulmányi idővel

Jelentkezés feltétele:

 • Agrár/természettudományi területen szerzett alap- vagy mesterképzésben, illetve
 • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett végzettség

Megszerezhető végzettség:

 • Mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök,
 • Mesterszintű természetiörökség-védelmi szaktanácsadó,
 • Természetiörökség-védelmi szakmérnök,
 • Természetiörökség-védelmi szaktanácsadó

A képzés célja
Az 1991-ben indult képzés célja ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek képzése, akik a természetmegőrzés általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek, és a természeti értekékkel és megújítható természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezettel fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat.

Témakörök: Ökológia, Térinformatika, Természetvédelmi biológia, Fenntartható mezőgazdálkodás, Természetvédelmi erdőkezelés, Környezetbarát vízgazdálkodás, Természetvédelmi értékelés és tervezés, Szakigazgatási és szakjogi ismeretek, Környezeti nevelés, Növény- és állatvilág védelme, Élőhelyvédelem, Táj-, kultúrtörténeti és földtani értékek védelme.

Meghívott oktatók: kormányhivatalok, minisztériumok, nemzeti parkok, erdőgazdaságok, civil szervezetek munkatársai, vezetői.

Miért a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara:

 • Mert az ország egyetlen erdészeti felsőoktatási intézményében fejlesztheti tovább tudását.
 • Mert a képzés kuriózumnak számít hazánk továbbképzési palettáján.
 • Mert oktatóink garanciát jelentenek a magas színvonalú tudásátadásra.
 • Mert a képzés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően rövid idő alatt elvégezhető.
 • Mert a tanulmányi időt rugalmasan alakítottuk ki, az Önök igényeihez igazítva.
 • Mert a képzési díjat akár több részletben is lehet fizetni.

További információ:
Dr. Csiszár Ágnes
Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Növénytani és Természetvédelmi Intézet
+36-99-518-114
+36-30-952-8673
csiszar.agnes@uni-sopron.hu

Bővebben >>>

VADGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÁSI SZAKMÉRNÖK/SZAKIRÁNYÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Jelentkezés

 • határideje: 2018. augusztus 15.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ és a végzettséget igazoló oklevél másolatát kérjük eljuttani az emk-dekani@uni-sopron.hu címre.

A képzés levelező tagozaton, három szemeszteren keresztül zajlik, félévenként két konzultációs héttel. A jelentkezés feltétele bármely képzési területen legalább alapképzésben (régebben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség. A szakirányú továbbképzést sikeres szakdolgozatvédés és államvizsga esetén kiadott oklevél zárja le.

A gyakorlatorientált képzés elősegíti a vadgazdálkodásban dolgozó, azt irányító szakemberek (vadásztársasági elnökök, gazdasági vezetők, vadászmesterek, állami vállalatok vadászati vezetői stb.) gazdálkodási feladatainak megoldását, hivatásos- és sportvadászok szakmai ismereteinek szélesítését.
A képzésben részesült szakemberek ismereteik birtokában képesek lesznek önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására. Képesek lesznek a vadászat és a vadgazdálkodás tervezési és irányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható módon ellátni. Elsajátítják a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait, megismerik a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.

A teljesség igénye nélkül az oktatandó tantárgyak között szerepel az Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Vadállományok szabályozása és trófeabírálat, Vadászati módok és vadászatszervezés, Vadkárelhárítás és becslés, Vadgazdálkodás tervezése, Vadászati jog, Vadászati szakigazgatás, Vadászati ökonómia és politika, Vadászati munkaügyi ismeretek, Vadászati ügyvitel, Vadászati kereskedelem és marketing. Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai.

A képzést azzal a törekvéssel hoztuk létre, hogy azon vadászati, vadgazdálkodási vezetőknek vagy leendő vezetőknek, akik nem rendelkeznek felsőfokú vadgazdálkodási végzettséggel, azt biztosítsunk. A képzés magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő ismereteket nyújt azoknak is, akik már szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkeznek. Ismereteik bővülhetnek vadállomány kezelési ismeretekkel (korszerű vadállomány szabályozási szemlélet, élőhely-gazdálkodási lehetőségek, stb.), segítséget kapnak mindennapi feladataik ellátásához (vadtenyésztés, vadászatszervezés, adminisztratív feladatok, munkaügyi kérdések stb.), megoldásokat kínálunk gazdálkodási problémáikra (ökonómia, kereskedelem, vadállomány tervezés, vadkárelhárítás, stb.), utat mutatunk a jogi útvesztőkben (szakigazgatás, ügyvitel stb.).

Olyan új képzés megvalósítását tűztük ki célul, ami a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok segítését szolgálja. Hasznos információkkal, gyakorlati példákon keresztül segítünk elsajátítani a sokrétű igazgatási feladatokat. Azoknak is kínáljuk a képzést, akik már vadgazdálkodási képzettséggel rendelkeznek, és azoknak is, akik sportvadászként, megválasztott tisztségviselőként szeretnének jobban elmélyülni, nagyobb szakmai jártasságot szerezni a vadgazdálkodási irányítás és szakigazgatás feladataiban.

A képzés célja: A felsőoktatás képzési területén (alapképzésben vagy mesterképzésben) bármilyen végzettséggel rendelkezők vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökké/szakirányítóvá történő továbbképzése, a vadászat és vadgazdálkodás témaköréhez tartozó átfogó és részletes ismeretanyagok bemutatásával.

A felvételhez szükséges feltétel és az ahhoz tartozó szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség – Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak,
 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség – Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség – Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség – Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak.

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat

A képzés szintje: szakirányú továbbképzés

A felvételhez szükséges feltétel és az ahhoz tartozó szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség – Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök,
 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség – Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség – Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség – Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár

Képzési idő: három félév, 290 tanóra
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt kollokviumok letételéből, szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, írásban megjelenített, alkotó jellegű szakmai kutatási, vagy kutatás-fejlesztési feladat. A hallgató tanulmányaira támaszkodva a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, a konzulensek irányításával kidolgozhatja saját szakdolgozatát. Az elkészült szakdolgozat igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok korszerű megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A szakdolgozat kreditértéke: 9 kredit

Záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése),
 • a bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:

 • a szakdolgozat megvédése,
 • komplex szóbeli vizsga.

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 • A vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására.
 • A megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására.
 • Elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait.
 • Megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.

A képzés során megszerezhető ismeretek:

 • Alaptudományi ismeretek, szakmai törzsanyag: Vadászati állattan, Vadászati jog, Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai, Vadállományok szabályozása és trófeabírálat, Vadászati szakigazgatás, Vadászati kinológia, Vadegészségügy, Vadászati ökonómia és politika, Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Zárttéri apróvadtenyésztés, Zárttéri nagyvadtartás, Vadászati módok és vadászatszervezés, Vadkárelhárítás és becslés, Vadászati munkaügyi ismeretek, Vadgazdálkodás tervezése, Vadászati ügyvitel.
 • Szakma-specifikus tudáselemek: Vadászati kereskedelem és marketing, Fegyver és lőszerismeret, Etológia, Vadászati etika és kultúrtörténet, Állattenyésztéstan, Halászattan.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • A szakmérnöki/szakirányítói szakképzettség birtokában a korszerű tudással felvértezve alkalmas a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására.
 • Alkalmas a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására.
 • Alkalmas a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására.

A képzés feltételrendszere

 • Tantermek, előadótermek és laboratóriumok: A Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézethez egy 36 fő befogadására alkalmas előadóterem tartozik, ahol az intézeti tantárgyak előadásai kerülnek megrendezésre. 20 fő befogadására alkalmas gyakorló-laboratóriumi helység és hozzá tartozó preparátor műhely áll a képzés rendelkezésére. Fegyverszoba, fegyver- és lőszer gyűjtemény, vadgazdálkodási gyűjtemény, gerinces állattani gyűjtemény és intézeti könyvtár segíti a képzés lebonyolítását.
 • Dr. Studinka László kutatóállomás: A LAJTA- és MOSON projektek Soprontól való 80-100 km-es távolsága miatt szükségessé vált egy, a Monosi-síkon igénybe vehető kutatóház és szállás intézetünk dolgozói, kutatói részére. Az Irénmajorban létesített, és 2009-ben felújított kutatóház, mindkét feltételnek eleget téve ideális bázisául szolgál a térségben folyó vizsgálatoknak.
 • Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság: Az Intézet minden irodája, munkahelye számítástechnikai eszközökkel ellátott. A hallgatók az Egyetem hálózatához WiFi-n keresztül csatlakozhatnak. Az oktatástechnikai ellátottság megfelel a követelményeknek. Diavetítő, írásvetítő, valamint projektorok állnak az oktatók rendelkezésére.
 • Tanulmányi és egyéb hallgatói ügyek online intézését a Soproni Egyetem a NEPTUN rendszeren keresztül biztosítja. A karon működő Tanulmányi Csoport képzésenként és évfolyamonként külön előadókon keresztül foglalkozik a hallgatók ügyeivel.
Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév.
(Soproni Egyetem)

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?