Pechtol János levele a hivatásos vadászokhoz a szolgálati igazolvány és jelvény cseréjéről

hivvadaszA részletes tájékoztatót az indokolta,hogy több megyei szervezet részéről felmerült az igény, hogy a rendészeti feladatokat ellátó hivatásos vadászok részére előírt szolgálati igazolvány és jelvény cseréjével, valamint képzésükkel és vizsgáztatásukkal kapcsolatban részletesebb tájékoztató anyagot küldjenek ki.

Tisztelt Hivatásos vadász Kolléga!

Az alábbi levelet Pechtol János, az OMVK Főtitkára és Dr Székely István az OMVK jogtanácsosa tették közzé azzal, hogy annak tartalmát a megyékben szolgálati feladatokat ellátó Hivatásos Vadász Kollégákkal ismertessük.

A részletes tájékoztatót az indokolta,hogy több megyei (területi) szervezet (így Somogy megye) részéről felmerült az igény, hogy a rendészeti feladatokat ellátó hivatásos vadászok részére előírt szolgálati igazolvány és jelvény cseréjével, valamint képzésükkel és vizsgáztatásukkal kapcsolatban részletesebb, olyan tájékoztató anyagot küldjünk ki, amelyben nem csupán a jogszabályokra hivatkozunk, hanem rögzítjük a követendő eljárási cselekményeket, illetve amelyhez mellékeljük az e cselekmények során felhasználandó nyomtatványokat is.

E kéréseknek eleget téve – az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztályával egyeztetve és egyetértésben – az alábbi tájékoztatót adjuk:

1.    A hivatásos vadászok szolgálati igazolványa és jelvénye, valamint e személyek nyilvántartása
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. Törvény a hivatásos vadászokat is e körbe sorolta. E személyek részére a jogszabály 8. § (1) bekezdése értelmében – igazgatási-szolgáltatási díj ellenében – a szolgálati igazolványt, valamint a szolgálati jelvényt a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti szolgálata állítja ki a munkáltató kezdeményezésére.

Abban az esetben, ha e személynek a jogviszonya a törvényben meghatározott okból megszűnik, a munkáltató köteles a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt bevonni és a rendőrhatóságnak azokat – a jogviszony megszüntetésére vonatkozó tájékoztatással egyidejűleg – megküldeni.

A kiadott szolgálati igazolványról, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvényről a rendőrhatóság nyilvántartást vezet.

a)    A szolgálati igazolvány és a jelvény megszerzését a munkáltatónak, a már alkalmazásban álló hivatásos vadászok esetében, 2013. május 1-jéig kell az előírt formanyomtatvány felhasználásával kezdeményeznie, melyet jelen tájékoztatónk 1. számú mellékleteként csatolunk.

A fentiekben írt május 1-jei határidővel kapcsolatban azonban ajánlásként felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2013. május 2-től már nem lesznek érvényesek a régi igazolványok és jelvények, tehát a tevékenység jogszerű végzésére sem jogosítanak majd fel. Ugyanakkor viszont a rendőrhatóságnál is lehet számítani arra, hogy jelentősebb időt vesz igénybe az új igazolvány, illetve jelvény elkészülte, ezért javasoljuk, hogy a kérelmeket az előírt formanyomtatványon már lehetőleg április 1-jéig nyújtsák be a munkáltatók, hogy a hivatásos vadász munkavégzése az ügyintézési idő miatt, lehetőleg ne sérüljön.

b)    Abban az esetben, ha a hivatásos vadász személyi, vagy alkalmazási körülményeiben olyan változás történik (pl. munkáltató megváltozása, személyazonosságot igazoló okmány típusának, vagy számának megváltozása), úgy kezdeményezni kell a már meglévő igazolvány, vagy jelvény, avagy esetleg mindkettő cseréjét a rendőrhatóságnál. Ugyanígy kérni kell a cserét abban az esetben is, ha a szolgálati igazolvány, vagy jelvény megrongálódik. E kérelmek formanyomtatványát a jelen tájékoztatónk 2., 3. 4. számú mellékleteként csatoljuk, mely okiratokat szintén a kérelmet benyújtó munkáltató írja alá.
A fentiekben írtakon túl a lakcímváltozás is bejelentendő adat, ennek változása azonban nem igényli az igazolvány és jelvény cseréjét. A lakcímet a rendőrhatóság, mint kötelezően nyilvántartandó adatot kezeli, annak megváltozását a nyilvántartáson át kell vezetnie, de ez önmagában nem indokolja tehát az igazolvány vagy jelvény cseréjének szükségességét.

c)    Amennyiben akár az igazolvány, akár a jelvény, vagy mindkettő elveszett, úgy ezeknek pótlását kell kérni – szintén a munkáltató által kezdeményezve – a jelen tájékoztatóhoz csatolt 5., 6. és 7. számú melléklet felhasználásával.

A fentiekben részletesen írt kezdeményezésekre nyilvánvalóan csak akkor kerül sor, ha a hivatásos vadász már alkalmazásban áll, mert ez esetben tud a munkáltatója a kezdeményezésnek eleget tenni. E kezdeményezésekhez minden esetben csatolni kell a hivatásos vadász által kiváltott hatósági erkölcsi bizonyítványt, amelyet a postán beszerzett űrlap kitöltése segítségével tud igényelni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szolgálati igazolvány és jelvény kiadásának kezdeményezését a munkáltató székhelye szerinti rendőrhatóságnál kell kezdeményezni. Ennek annyiban van jelentősége, hogy a székhely általában az elnök, a képviseletre jogosult lakcíméhez igazodik és nem a vadászterülethez, előfordulhat, hogy a székhely a vadászterülethez képest más megye területén van.

2.    Jelen tájékoztatónkhoz 8. számú mellékletként – segítő jelleggel – csatoljuk a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti szolgálatainak címét, elérhetőségét és ügyfélfogadási rendjét.

3.    A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a fent hivatkozott törvényben foglalt felhatalmazás alapján rendelkezik a rendészeti feladatokat ellátó személyek, és így a hivatásos vadászok képzéséről és vizsgáztatásáról. A képzésről és a vizsgáztatásról, mint vizsgaszervező, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKTF) gondoskodik.

A BM OKTF gondoskodik

–    a képzéshez szükséges oktatókról
–    a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről
–    az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról
–    a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről.

A jogszabály kétféle képzést rendszeresít. Első esetben minden hivatásos vadásznak 40 órás időtartamú képzésben kell részt vennie, melynek 60 %-a elméleti 40 %-a gyakorlati részből áll, a vizsgára a tervek szerint az utolsó képzési napon kerül sor. Az elképzelések szerint e 40 órás képzésre, napi 8 órás időtartamban, folyamatosan kerül sor.

a) A már alkalmazásban álló hivatásos vadászoknak ezen – nevezzük alapképzésnek – képzésben 2014. január 1-jéig kell részt venniük és vizsgát tenniük. Tekintettel arra, hogy a szolgálati igazolványt és jelvényt 2013. május 1-jéig tudják a már alkalmazásban álló hivatásos vadászok megigényelni, esetükben az igénylésnek nem előfeltétele a képzésen való részvétel és a vizsga letétele, miután erre a jogszabály számukra 2014. január 1-jéig még 8 hónapi időtartamot biztosít.

b) Más a helyzet azon személyek esetében, akik hivatásos vadászként kívánnak elhelyezkedni, azonban még nem állnak foglalkoztatásban. E személyeknek először részt kell venniük a képzésen, és sikeres vizsgát kell tenniük, majd ezt követően elhelyezkedve valamely vadászatra jogosultnál, kezdeményezhetik a szolgálati igazolvány és jelvény megszerzését.

A fentieket azért tartjuk szükségesnek rögzíteni, mert feltehetőleg az előírások téves értelmezésével olyan álláspontról is tájékoztattak bennünket, mely szerint a már alkalmazásban álló hivatásos vadásznak sem fogják kiadni a szolgálati igazolványt és jelvényt mindaddig, míg az alapképzésben nem vett részt és a vizsga letételét nem igazolja. Ez téves álláspont. A már alkalmazásban lévő hivatásos vadászoknál a jogalkotó ilyen korlátozást nem írt elő.

Az előzőekben írt képzés és vizsga eredményes elvégzését és letételét követően az érintettek 5 év múlva kötelesek – a jelenlegi jogszabályok értelmében – kiegészítő képzésen részt venni, amelynek időtartama 16 óra, melyből 40 % elmélet és 60 % gyakorlat.

d)    A képzésre (kiegészítő képzésre) az érintettnek a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 1. mellékletében szereplő „Jelentkezési lap” kitöltésével és aláírásával lehet jelentkezni, mely jelentkezési lapot kell megküldeniük postai úton, vagy elektronikusan a BM OKTF-nek. A jelentkezési lapot jelent tájékoztatóhoz 9. számú mellékletként csatoljuk. E jelentkezési lapot tehát a képzésben részt venni kívánó hivatásos vadász tölti ki és írja alá és nem a munkáltató (foglalkoztató).

A jelentkezési lapot a BM OKTF nyilvántartásba veszi és a jelentkezőt a képzés időpontjáról és helyéről a képzést megelőzően legalább 15 nappal írásban, vagy elektronikus úton tájékoztatja.

A képzés megkezdésének feltétele, hogy
–    a hivatásos vadász a rá vonatkozó jogszabályban előírt képesítési feltételekkel rendelkezzen
–    a képzés és vizsga díját a vizsgaszervezőnek a megadott számlaszámra megfizesse és
–    a befizetést igazoló bizonylat másolatát, vagy annak igazolását megküldje a vizsgaszervezőnek a képzés megkezdését megelőző 5. napig.

A hivatásos vadász által fizetendő díj tartalmazza a képzés díját és az oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokat is. A képzés díját, valamint a külön fizetendő vizsgadíjat a vizsgaszervező BM OKTF a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 25 %-ában, illetve 5 %-ában határozza meg, mely összeg nagyságrendje – tudomásunk szerint – 10-20 ezer Ft között van.

4.    A rendészeti feladatokat ellátó személyek és így a hivatásos vadászok szolgálati igazolványának és szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról a 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet rendelkezik. E jogszabály 1. §-a megállapítja, hogy a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény kiadása, valamint cseréje esetén a hivatásos vadász munkáltatójának – a jelen tájékoztatóhoz csatolt 10. számú mellékletben meghatározott – díjat kell megfizetni az ügyben eljáró megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság számlájára, a Magyar Államkincstárnál vezetett és e tájékoztató 11. számú mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlára.

5.    Jelen tájékoztatónk teljes körűsége érdekében ezúton rögzítjük, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság a fentiekben írt dokumentumokat és információkat a rendőrség hivatalos honlapjára feltette, melyek a következők:

A nyomtatványok (kérelmek, nyilatkozatok) elérhetősége:
http://www.police.hu/nyomtatványok/refesz

Tájékoztató és a területi szervek ügyfélfogadás rendjéről készült kimutatás elérhetősége:
http://www.police.hu/hirdetmenyek/igrend

Intelligens elektronikus űrlap:
http://www.police.hu/eugyint/rendfelszemeui

Kérjük a T. Hivatásos Vadász Kollégákat jelen levél részletes áttanulmányozására, egyben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen levél tartalmát egyeztessék munkáltatójukkal, hiszen az első lépést (az új szolgálati igazolvány és jelvény kiadását a hivatásos vadász részére) a munkáltató (vadászatra jogosult) kell, hogy megtegye!!
A felmerülő egyéb információkért keressék a területileg illetékes rendőrhatóságot, illetve www.police.hu, valamint a www.omvk-somogy.hu honlapokat!

Kaposvár 2013-02-01

Vadászüdvözlettel:

Dr Varga Gyula Hivatásos Vadász Alelnök h.

(omvk-somogy.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?